Monographs View

Page 
 of 44615
ID 19548
MPP SN १९६०१
Title जनकलाल शर्माका प्रबन्ध
Author सं. माधवप्रसाद पोखरेल र सुमन ढकाल
Publisher बगर फाउण्डेशन नेपाल
Publisher Address काठमाण्डू
Subject निबन्धहरू
Pages २९४
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press हिसि अफसेट प्रेस
Press Address काठमाण्डू,जमल
Price रु.२५०
Published Date २०५८
ISBN
Courtesy
Remarks नंबर १८५७५ पनि यही किताप हो।
Book Cover
Page 
 of 44615