Monographs View

Page 
 of 46993
ID 30327
MPP SN ३००१५
Title शिक्षा मनोविज्ञान
Author होमनाथ भट्टराई
Publisher रत्न पुस्तक भण्डार
Publisher Address काठमाण्डू
Subject शिक्षणशास्त्र
Pages २९८
Size १/८डिमाई
Edition छैंठौं
Press स्थापित अफसेट प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price रु.२२५
Published Date २०६५
ISBN ९७८-९९९३३-०-४०१-८
Courtesy
Remarks तीनवर्षे बी.ए.को पाठ्यक्रममा आधारित। यसको परिवर्धित बाह्रौं संस्करण, २०७१ पनि छ।
Book Cover
Page 
 of 46993