Monographs View

Page 
 of 47093
ID 47511
MPP SN ४८०९९
Title प्रहेलिका
Author जे.एन. दाहाल
Publisher साङ्ग्रिला मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
Publisher Address काठमाडौँ
Subject उपन्यास
Pages २३२, १
Size २० सेमि X १३ सेमि
Edition पहिलो
Press
Press Address नेपाल
Price रू. ४९५।-
Published Date २०८० पुस
ISBN ९७८९९३७७७५५९५
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 47093