Monographs View

Page 
 of 44615
ID 44449
MPP SN ४५०५६
Title फ्लावरिङ प्लान्टस अफ प्रोभिन्स नं. १ (इस्ट नेपाल)
Author केशवराज राजभण्डारी, राजेश तामाङ, रीता क्षेत्री, सुभाष खत्री, मोहन देव जोशी र सन्जीव कुमार राई
Publisher उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १, नेपाल
Publisher Address नेपाल
Subject वनस्पतिशास्त्र
Pages १४, ७२९
Size २६ सेमि x २० सेमि
Edition [प्रथम]
Press न्यु प्रकाश छापाखाना
Press Address विराटनगर
Price
Published Date २०२० ई.
ISBN ९७८९९३७०८२१९८
Courtesy
Remarks सारांश नेपालीमा र अधिकांश अङ्ग्रेजी; Flowering Plants of Province No. 1 (East Nepal)।
Book Cover
Page 
 of 44615