Monographs View

Page 
 of 44086
ID 35393
MPP SN ३५१५३
Title जीवनका अनमोल रत्नहरू
Author सं. प्रमिला भण्डारी (सेर्बु)
Publisher गोपाल भण्डारी
Publisher Address काठमाण्डू
Subject सूक्तिहरू
Pages १३+७१४
Size १/८डिमाई
Edition दोस्रो (परिवर्धित)
Press मयूरी प्रिन्टर्स प्रालि
Press Address काठमाण्डू,नयाँबानेश्वर
Price रु.७००
Published Date २०६८
ISBN ९७८-९९३७-२-२२१६-७
Courtesy
Remarks दोस्रो संस्करण भने पनि एकदम नयाँ भएकाले नयाँ नंबर हालेको।
Book Cover
Page 
 of 44086