Monographs View

Page 
 of 44615
ID 34320
MPP SN ३४०८५
Title कृति विश्लेषण: प्रायोगिक आयाम
Author गीता त्रिपाठी
Publisher रत्न पुस्तक भण्डार
Publisher Address काठमाण्डू
Subject समालोचनाहरू
Pages १६७
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press आशुतोष प्रिन्टर्स
Press Address काठमाण्डू,सिनामङ्गल
Price रु.१८०
Published Date २०६७चैत
ISBN ९७८-९९९३३-८८३--६
Courtesy
Remarks भूमिका: लक्ष्मणप्रसाद गौतम।
Book Cover
Page 
 of 44615