Monographs View

Page 
 of 44086
ID 30906
MPP SN ३०५९९
Title सरित् सङ्गम
Author प्रभा भट्टराई (आचार्य)
Publisher नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान
Publisher Address काठमाण्डू,कमलादी
Subject छन्दकविताहरू
Pages ५+८२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press प्रज्ञा-छापाखाना
Press Address काठमाण्डू,कमलादी
Price रु.८५
Published Date २०६८
ISBN ९७६८-९९३७-२-३४३७-५
Courtesy
Remarks प्रकाशकीयः गङ्गाप्रसाद उप्रेती।
Book Cover
Page 
 of 44086