Monographs View

Page 
 of 47093
ID 6
MPP SN
Title मुद्राराक्षस नाटकम्
Author चूडानाथ भट्टराय
Publisher राजेन्द्र सन्मान समिति
Publisher Address काठमाण्डू
Subject नाटक
Pages ३२
Size १/१६ ड.क्रा‌.
Edition पहिलो
Press जोरगणेश प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price रु.१।५०
Published Date २०१३
ISBN
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 47093