Monographs View

Page 
 of 44086
ID 42725
MPP SN ४२४३६
Title झोलाको बार
Author नवराज खतिवडा
Publisher यन डि आई कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि.
Publisher Address काठमाडौँ
Subject यात्रा-संस्मरण
Pages ३०३
Size २१ सेमि X १३ सेमि
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price रू. ३५०।-
Published Date २०७६ श्रावण
ISBN ९७८९९३७०६४५६९
Courtesy
Remarks भूमिका: गीता त्रिपाठी।
Book Cover
Page 
 of 44086