Monographs View

Page 
 of 43731
ID 35392
MPP SN ३५१५२
Title स्मृतिका बिम्बहरू
Author मधु पोखरेल
Publisher वाणी प्रकाशन बिराटनगर
Publisher Address बिराटनगर
Subject निबन्धहरू
Pages ७+८०१०९
Size १/८डिमाई
Edition
Press गजुरमुखी अफसेट प्रिन्टर्स
Press Address बिराटनगर-१४
Price रु.२००
Published Date २०७०
ISBN ९७८-९९४६-३६-७६-६
Courtesy
Remarks "संस्मरणात्मक निबन्धहरू"। भूमिका: टङ्कप्रसाद न्यौपाने। प्रकाशकीय: सुमन पोखरेल।
Book Cover
Page 
 of 43731