Monographs View

Page 
 of 43731
ID 30905
MPP SN ३०५९८
Title जीवनको छेउबाट
Author सुमन पोखरेल
Publisher वाणी प्रकाशन बिराटनगर
Publisher Address बिराटनगर
Subject कविताहरू
Pages १४+९२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press मयुरी प्रिन्टर्स
Press Address बिराटनगर
Price रु.२००
Published Date २०६६पुस
ISBN ९७८-९९९४६-२६-५५६
Courtesy
Remarks भूमिकाः अभि सुवेदी।
Book Cover
Page 
 of 43731