Monographs View

Page 
 of 44086
ID 21569
MPP SN २१४४४
Title थुँगा ः वनफूलका
Author गीता त्रिपाठी
Publisher गजलमञ्च
Publisher Address काठमाण्डू
Subject गीतहरू
Pages ११८
Size १/८डिमाई
Edition
Press सूर्योदय छापाखाना
Press Address काठमाण्डू,धोबीधारा
Price रु.६५
Published Date २०६१
ISBN ९९९४६-३३-६८-६
Courtesy
Remarks मन्तव्य धेरैका।
Book Cover
Page 
 of 44086