Monographs View

Page 
 of 43731
ID 19775
MPP SN १९८००
Title विश्वकवि टेगोरका प्रगीत
Author अनु. अलकनन्दा सेनगुप्ता
Publisher वाणी प्रकाशन
Publisher Address बिराटनगर
Subject गीतहरु
Pages १२+५७
Size १/८ डिमाई
Edition पहिलो
Press मयूरी प्रिन्टर्स
Press Address बिराटनगर
Price रु.१००
Published Date २०६०साउन
ISBN
Courtesy
Remarks ISBN 999-672-1-4.भूमिकाः सुमन पोखरेल
Book Cover
Page 
 of 43731