Monographs View

Page 
 of 43731
ID 19100
MPP SN १९१७३
Title हजार आँखा : यी आँखामा
Author सुमन पोखरेल
Publisher वाणी प्रकाशन
Publisher Address बिराटनगर
Subject गीतहरु
Pages १२+६२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press मयूरी प्रिण्टर्स
Press Address बिराटनगर
Price रू. ७५।-
Published Date २०५९
ISBN ९९९३३-६५६-३-७
Courtesy
Remarks मन्तव्य धेरैका।
Book Cover
Page 
 of 43731