Monographs View

Page 
 of 45189
ID 16324
MPP SN १६४७६
Title नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास
Author सुरेन्द्र के.सी.
Publisher विद्यार्थी पुस्तक भण्डार
Publisher Address काठमाण्डू
Subject इतिहास
Pages २८२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press श्रृङ्खला अफसेट प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price
Published Date २०५६
ISBN
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 45189