Page 
 of 40483
MPP SN ४०६७३
Title परेली
Author सं. के.बी. नेपाली
Publisher बिन्दु प्रकाशन
Publisher Address लामडिङ, असम, भारत
Subject लेख रचनाहरू
Pages २, ३२
Size १४ सेमि x १० सेमि
Edition
Press बिन्दु प्रेस
Press Address लामडिङ, भारत
Price ६० पैसा
Published Date १९६५ ई.
ISBN
Courtesy
Remarks सौजन्य: गोविन्द श्रेष्ठ; रत्न पुस्तक भण्डार; वर्ष ३ अंक १; साहित्यिक गोजिका।
Book Cover
Page 
 of 40483