Monographs View

Page 
 of 40965
ID 23009
MPP SN २२८०६
Title दोस्रो सत्ता
Author इन्दिरा प्रसाई
Publisher साझा प्रकाशन
Publisher Address ललितपुर,पुलचोक
Subject कथाहरू
Pages १४०
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press साझा प्रकाशनको छापाखाना
Press Address ललितपुर,पुलचोक
Price रु.११०
Published Date २०६२
ISBN 99933-2-427-2
Courtesy
Remarks भूमिकाः ज्ञानू पाण्डे।
Book Cover
Page 
 of 40965