Page 
 of 5656
Journal SN ५५६१
Title संक्रमणकालीन न्याय
Editor शरदचन्द्र सिंखडा
Publisher संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र (टीजेआरसी)
Publisher Address काठमाण्डू,अनामनगर
Published Date २०६९
Journal Type मासिक
Remarks वर्ष ३ अंक १ र २ मात्र।
Page 
 of 5656