Journal View

Back to List

Journal ID २२ 
Title  जन-चेतना 
Editor  हृदयचन्द्रसिंह प्रधान 
Publisher  काठमाण्डू नगरपालिका 
Publisher Address  काठमाण्डू 
Type   
Date  २०१०माघ 
Remarks  ७औँ अंकसम्म 'म्यूनिसिपल बुलेटिन' भै ८औँ अंकदेखि जन-चेतना भएको- "कालो अक्षर" पृ.११७। वर्ष १० अंक २३मा संपादक प्रदीप रिमाल भै निस्केको 'काठमाडौं नगर पंचायतको मुखपत्र'का रूपमा।